Natječaj za zapošljavanje računovodstvenog radnika na određeno vrijeme za rad na projektu „VRB SKRB“

Klasa:100-01/18-01/5

Urbroj:2192-10-01/01-18-5

Vrbovec, 14.11.2018.

 

 

 Centar za socijalnu skrb Vrbovec, na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za rad na projektu „VRB SKRB“ na radnom mjestu:

–  blagajnik-likvidator – 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • hrvatsko državljanstvo,
  • SSS ekonomskog usmjerenja,
  • jedna godina radnog iskustva u administrativnim i računovodstvenim poslovima,
  • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Posebna znanja i sposobnosti:

  • poznavanje rada na računalu.

Mjesto rada: Vrbovec.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • potvrdu HZMO-a o radnom stažu,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

 

Izjave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 8 dana od objave natječaja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici www.czss-vrbovec.hr.

 

                                                                                                  Centar za socijalnu skrb

                                                                                                               Vrbovec