OBVEZNO SAVJETOVANJE

Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta. Provodi ga stručni tim Centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu djetetova prebivališta odnosno boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova. Ne provodi se prije pokretanja postupka ovrhe i postupka za izricanje mjera u svezi s djetetom.

Obvezno savjetovanje provodi se:

  • prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca
  • prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u svezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u svezi s   djetetom

Pokreće se na zahtjev stranke koji se podnosi u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik. Izvješće o obveznom savjetovanju vrijedi šest mjeseci od dana kad je okončano obvezno savjetovanje.

Postupak i način provođenja obveznog savjetovanja propisani su Pravilnikom o obveznom savjetovanju (NN br. 123/15).