PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

 

1. ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA  (ZMN)

ZMN je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

ZMN se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.

Korisnik  kojemu je priznato pravo na ZMN dužan je centru za socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu  koja utječe na daljnje korištenje ili na visinu naknade odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos ZMN utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, a iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj

Nemaju pravo na ZMN samac ili kućanstvo ako:

 • ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.)
 • je u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu ZMN i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava
 • je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu ZMN propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva
 • je samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti
 • samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe
 • je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
 • radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje
 • može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi
 • beskućnik koji je na privremenom smještaju u prihvatilištu, te korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona ili posebnih propisa

Za vrijeme korištenja prava na zajamčenu minimalnu naknadu nezaposlena radno sposobna ili djelomično radno sposobna osoba dužna je prihvatiti zaposlenje u skladu s propisima o zapošljavanju.

Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva pravo na ZMN (odnosno pripadajući udio u ZMN) priznaje se najduže do dvije godine, a novi zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno za uvećanje iznosa zajamčene minimalne naknade kućanstva za pripadajući udio člana kućanstva) može podnijeti nakon isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je pravo prestalo (odnosno umanjeno).

Ako radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik ZMN odbije ponuđeni posao, osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili samovoljno otkaže ugovor o radu, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno kućanstvu se zajamčena minimalna naknada umanjuje za pripadajući udio toga člana.  Novi zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno zahtjev za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.

Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na ZMN(odnosno pripadajući udio u zajamčenoj minimalnoj naknadi) ako se ne odazove pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.   Ponovni zahtjev za priznavanje prava na ZMN, (odnosno za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od  šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.

U radovima za opće dobro korisnici ZMN mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno.

Što kada se radno sposobni korisnik ZMN zaposli?

Ako se radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na ZMN u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana zaposli, u prvom mjesecu rada ZMN naknada samcu ili kućanstvu se ne ukida, odnosno ne umanjuje se za ostvareni prihod.

U drugom mjesecu rada zaposlenom korisniku (samcu ili kućanstvu)  iznos ZMN umanjuje se za 25% iznosa, a u trećem mjesecu rada za 50% iznosa.

Pravo na ZMN ukida se ako zaposleni korisnik  radi dulje od tri mjeseca, a prosječni prihod u ta tri mjeseca prelazi visinu priznatog iznosa na  ZM za samca ili kućanstvo.

Drugi razlozi za ukidanje/umanjenje prava

Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava na ZMN, pravo se ukida danom nastanka promijenjenih okolnosti.

U slučaju smrti korisnika samca pravo na ZMN prestaje danom smrti korisnika, a u slučaju smrti člana kućanstva iznos ZMN kućanstvu umanjuje se za njegov udio od dana njegove smrti.

Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se ako centar za socijalnu skrb praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika utvrdi da su te prilike znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati na temelju priznatog prava na ZMN.

Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno iznos ZMN kućanstva umanjuje se za udio člana kućanstva ako se samac ili član kućanstva nalazi na bolničkom liječenju, u pritvoru ili istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, privremenom smještaju te boravku u inozemstvu, u neprekidnom trajanju dužem od dva mjeseca. Rješenje se ukida, odnosno pravo se umanjuje s danom nastupanja navedenih okolnosti.

Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno iznos ZMN umanjuje se kućanstvu za udio člana kućanstva ako samac ili član kućanstva mjesečno duže od 15 dana neprekidno boravi u inozemstvu. Rješenje se ukida s danom nastupanja te okolnosti.

Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno kućanstvu ako je samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava dao netočne ili nepotpune podatke o prihodu o kojima ovisi priznavanje prava ili opseg prava ili nije omogućio centru za socijalnu skrb uvid u prihod i imovinu.  To rješenje  ukida se danom nastanka promijenjenih okolnosti zbog kojih bi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestalo, a taj korisnik nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na ZMN dok ne istekne rok od 6 mjeseci od ukidanja prava.

 

 

2. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

 Troškovi stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi odnose se na: najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, pravo priznaje jedinica lokalne samouprave do iznosa polovice  zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.

Iznimno se ova naknada može odobriti i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti izravno u novcu korisniku ili plaćanjem računa pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

 

 

3. TROŠKOVI OGRJEVA

 Odobravaju se jednom godišnje korisnicima zajamčene minimalne naknade  koji se griju na drva, na način da im se osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb. Odluka se donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.

 

 

4. NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA

Pravo na naknadu za osobne potrebe odobrava se korisnicima smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi rješenjem o priznavanju prava na smještaj ili organizirano stanovanje.

 

 

5. JEDNOKRATNA NAKNADA

 Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada može se priznati:

 • zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama
 • korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika (ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi)
 • korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu
 • iznimno jednokratna naknada može se priznati korisnicima usluge smještaja, odnosno organiziranog stanovanja, u slučaju ako potreba za koju se potražuje jednokratna naknada nije zadovoljena u okviru usluge smještaja, organiziranog stanovanja ili naknade ostvarene po drugoj osnovi.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica  za samca (2.500 kn), odnosno sedam osnovica za kućanstvo (3.500 kn).

 Uvećana jednokratna naknada

 U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove korisnika zajamčene minimalne naknade i korisnika smještaja ili organiziranog stanovanja

Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznaje se za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

 • osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i
 • osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Centar za socijalnu skrb će za osobu koja ima prihod, odnosno imovinu zatražiti povrat pogrebnih troškova od njegovih nasljednika.

Centar za socijalnu skrb priznaje jednokratnu naknadu osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba, a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika. Osnovni troškovi pogreba obuhvaćaju standardnu opremu bez dodatnog ukrašavanja, u rasponu najniže cijene.

Jednokratnu naknadu  nadležni centar za socijalnu skrb isplaćuje (do iznosa osnovnih troškova pogreba) fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili pravnoj osobi registriranoj za usluge pogreba koja je izvršila uslugu.

 

 

6. NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

 Naknada za redovito studiranje

 Priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini četverostrukog iznosa osnovice od 500,00 kuna.  Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za redovno studiranje korisnik može podnijeti do isteka roka od šest mjeseci od prestanka prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja.

Pravo na naknadu za redovno studiranje priznaje se korisniku neovisno o njegovom imovnom stanju. Korisnik je dužan dostavljati dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje, te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja.

Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu

 Naknada za troškove stanovanja može se priznati djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja, koje nije član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade  ako je:

– dijete samohranog roditelja, ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji  ne prelazi iznos od     dvije osnovice …  (1.000,00 kuna)

– pod skrbništvom, a vlastiti prihod ne prelazi iznos od 250% osnovice… (1.250,00 kuna)

– smješteno u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja.

Naknada za troškove prijevoza

Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po nekoj  drugoj osnovi:

 • osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta ili osposobljavanje  za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
 • djetetu smještenom u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja
 • djetetu, korisniku zajamčene minimalne naknade za školsku godinu 2013./14.

Naknada za troškove prijevoza obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku, a priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju.

 

 

7. OSOBNA INVALIDNINA

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Vrstu i težinu invaliditeta, te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju propisuje  čl. 38 stav 2 Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja …. (NN br. 64/02, 105/07, 145/11).

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 250% osnovice iz čl. 27 stavka 2 Zakona o socijalnoj skrbi (osnovica na temelju koje se izračunava iznos osobne invalidnine za 2014.g. iznosi 500,00 kuna).

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi,osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 250% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U prihod se ne uračunava:

zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje ostvaruje dijete na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu.

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati:

 • osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi
 • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu
 • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 • djetetu do godinu dana života
 • djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
 • osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

 

 

8. DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

 Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege propisuje čl. 44 Pravilnika o sastavu i načinu  tijela vještačenja u priznavanju prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN br. 64/02, 105/07, 145/11).

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

 • u punom iznosu 100% osnovice (500,00 kn)
 • u smanjenom iznosu 70% osnovice (350,00 kn)

Doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o prihodima priznaje se:

 • osobi s težim invaliditetom
 • osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
 • slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu neovisno o prihodu priznaje se:

 • slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad
 • osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:

 • koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
 • koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 • ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu
 • djetetu do godine dana života
 • osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa
 • osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja socijalnih usluga,zdravstvenoj ili drugoj ustanovi,odnosno organiziranom stanovanju

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje centar za socijalnu skrb  s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

 Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.

Dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

 

 

9. STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 • potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
 • u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
 • ma više vrsta teških oštećenja (tjelesnih,intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja ili roditelji ne žive s njim i ne brinu o njemu, ali to zbog svog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti, status njegovatelja može se priznati jednom od članova obitelji s kojim dijete živi u obiteljskoj zajednici.  Ukoliko dijete živi s jednim roditeljem, status njegovatelja može se priznati i njegovom bračnom ili izvanbračnom drugu

Ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.

Ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom, status njegovatelja može se, osim roditelju,  priznati  i jednom od članova obitelji koji živi u obiteljskoj zajednici.

Status roditelja njegovatelja ne može se priznati:

 • za dijete ili osobu s invaliditetom kojoj je osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka
 • za dijete za koje jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, drugi roditelj ne može ostvariti status roditelja njegovatelja

Roditelj može ostvariti status  roditelja njegovatelja  za dijete koje boravi manje od 4 sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluge boravka.  Iznimno, roditelj može ostvariti  status roditelja njegovatelja i u slučaju da dijete u jednoj od ovih ustanova boravi više od 4 sata dnevno ako mu roditelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege.

Roditelj njegovatelj  ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica iz Zakona o socijalnoj skrbi (2.500,00 kuna), prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Rješenje o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja donosi mjesno nadležan centar za socijalnu skrb uz suglasnost Ministarstva.

Pravo na status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju do navršene 65. godine života, a dulje ako se pružanje pomoći i njege ne može osigurati od strane druge osobe iz obitelji.

Vrstu specifične njege uz izvođenje medicinsko-tehničkih zahvata i težina oštećenja (tjelesnih,mentalnih,intelektualnih ili osjetilnih) utvrđuju se Pravilnikom o sastavu i načinu tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN br. 64/02, 105/07, 145/11).

 

 

10. NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom koja ima tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno sukladno Pravilniku o sastavu i načinu rada tijela vještačenja …(NN br. 64/02, 105/07, 145/11) nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života (ako naknadu ne ostvaruje prema drugim propisima), a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje  ili  ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela.

Naknadu do zaposlenja ne može ostvariti osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost.

Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice (osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade do zaposlenja za 2014.g. iznosi 500,00 kuna).

Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu.

Pravo na naknadu do zaposlenja ukida se s danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovno priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika.