Poziv za dostavu ponude za predmet nabave Nabava vozila u projektu “VrbSkrb” KK.08.1.3.03.0010.

KLASA:406-01/22-01/2

URBROJ:2192-10-01-01-22-6

Vrbovec, 21. rujna 2022.

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Za predmet nabave

NABAVA VOZILA U PROJEKTU VrbSkrb (KK.08.1.3.03.0010)

 

 1. NARUČITELJ:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

Trg Petra Zrinskog 23

10340 Vrbovec

Broj telefona: 01 2791 807

Broj telefaksa: 01 2791 259

Email: czssvrbovec@net.hr

OIB: 68238626105

 

 1. KONTAKT OSOBA:

Irena Martak, ravnateljica

Broj telefona: 01 2791 886

Broj telefaksa: 01 2791 259

 

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

5/2022

 

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 184.000,00 HRK bez PDV-a.

 

 1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave su dva vozila, sukladno tehničkim specifikacijama (Prilog 3.) i ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovom Pozivu.

 

Opis i oznaka predmeta nabave prema Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) (sukladno Uredbi o jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV), Uredba Komisije (EZ) broj 213/2008):

34110000-1 – Osobni automobili

34100000-8 – Motorna vozila

 

Naručitelj nije podijelio predmet nabave u grupe jer predmet nabave za Naručitelja predstavlja jednu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i drugu objektivno odredivu cjelinu.

 

 

 

 1. KOLIČINA PREDMETA NABAVE:

Količina predmeta nabave specificirana je u Troškovniku (Prilog 2.) koji čini sastavni dio ovog Poziva. Naručitelj je u predmetnom postupku javne nabave odredio točnu količinu predmeta nabave.

 

 1. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK:

Vrsta, kvaliteta, opseg kao i zahtjevi predmeta nabave utvrđeni su Tehničkim specifikacijama (Prilog 3.), koje su dostupne na isti način kao i ovaj Poziv.

 

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac »Upisati nuđeno (DA/NE)« definirajući nudi li traženo u stupcu „Tražene specifikacije“. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

 

Troškovnik  (Prilog 2.) predstavlja sastavni dio ovog Poziva. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dodavati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika.

 

Ponuditelj je dužan ispuniti Troškovnik na način da ispuni svaku stavku (upiše jediničnu cijenu), te izračuna ukupnu cijenu stavke (umnožak količine i jedinične cijene) kao i ukupnu cijenu ponude (zbroj ukupnih cijena svih stavki). Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. Sve stavke Troškovnika trebaju biti ispunjene.

 

 1. MJESTO ISPORUKE PREDMETA NABAVE:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec

 

Isporuka robe je na paritetu DDP – isporučeno ocarinjeno uz naznaku mjesta, prodavatelj snosi sve troškove transporta i sav rizik do dostave i carinjenja robe, prema važećim INCOTERMS paritetima koji su službena pravila Međunarodne trgovinske Komore.

 

 1. TRAJANJE UGOVORA I ROK ISPORUKE PREDMETA NABAVE:

Rok isporuke predmeta nabave je 180 dana od dana zadnjeg potpisa ugovora o nabavi.

 

U slučaju prekoračenja roka za isporuku zbog krivnje odabranog ponuditelja, Naručitelj će naplatiti kaznu u iznosu od 2‰ (promila) dnevno od ukupne ugovorene cijene, s time da ugovorna kazna ne može prijeći 10% (deset posto) ukupne ugovorene cijene.

 

 

 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se izvršiti isplatom na žiro račun odabranog ponuditelja u roku ne dužem od 60 dana od dana zaprimanja ispravnog e-računa kojeg će odabrani ponuditelj ispostaviti Naručitelju.

 

Odabrani ponuditelj se obvezuje uz račun dostaviti i potpisanu/ovjerenu dostavnicu/otpremnicu.

 

Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje sredstva osiguranja plaćanja.

 

Ukoliko ugovaratelj određeni dio predmeta nabave ustupi svom podugovaratelju, uz svoj račun obvezno prilaže valjani e-račun izdan u suglasnosti sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o elektroničkom potpisu kao i ostalim relevantnim propisima podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Priloženi račun Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju.

 

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 94/2018) Naručitelj je obavezan od dana 01. prosinca 2018. godine zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi, a izdavatelji elektroničkih računa su obvezni od 01.srpnja 2019. godine izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

 

Europska norma je norma koju je izdao Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. EN 16931-1:2017, Elektronički račun – 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun – 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1, prema CEN-ovu sustavu razvrstavanja, koju je, sukladno Direktivi 2014/55/EU, ispitala Europska komisija te je nakon ispitivanja objavila upućivanje na tu normu (Provedbena odluka Komisije 2017/1870).

 

Naručitelji su obvezni zaprimati elektroničke račune i prateće isprave, obrađivati ih, izvršiti elektroničko plaćanje te ih arhivirati na isti način – elektronički.

 

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana isteka roka za dostavom ponude.

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponuda je najniža cijena.

 

 

 

 1. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Po uspješnoj isporuci predmeta nabave, o čemu će biti sastavljen Primopredajni zapisnik, odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti zadužnicu ili bjanko zadužnicu, obje solemnizirane kod javnog bilježnika u skladu s važećim propisima, ili novčani polog ili bankarsku garanciju na prvi poziv i bez prigovora, na iznos od 10% od ukupne ugovorene vrijednosti predmetne robe (bez PDV-a), i to na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku, s rokom valjanosti do proteka jamstvenog roka iz ponude odabranog ponuditelja 30 dana respiro, računajući od dana uspješno i u cijelosti izvršene isporuke predmeta nabave, i to u roku od najkasnije 10 dana od dana izvršenja ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku se dostavlja uz službeni dopis odabranog ponuditelja s navodom o namjeni dostavljenog jamstva.

 

Ukoliko odabrani ponuditelj u zadanom roku ne dostavi predmetno jamstvo, Naručitelj će pristupiti raskidu ugovora i aktiviranju jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Ukoliko je primjenjivo i ukoliko u izvršenju ugovora nije nastala situacija zbog koje bi došlo do naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora, ponuditelj može izjavom tražiti prenamjenu jamstva koje je dostavio za uredno ispunjenje ugovora u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, što Naručitelj može odobriti. Zamjena instrumenata osiguranja za vrijeme trajanja jamstvenog roka, osim navedenih oblika, nije dozvoljena.

 

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice gospodarskih subjekata. Opcionalno, svaki član zajednice gospodarskih subjekata može dostaviti zasebno jamstvo za svoj dio jamstva, ali kumulativni zbroj jamstava svih članova zajednice gospodarskih subjekata mora biti jednak traženom.

 

Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predstavlja bitni element ugovora.

 

Bankovno jamstvo mora biti bezuvjetno, neopozivo, bez prava prigovora i naplativo na prvi pismeni poziv, mora vrijediti cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka 30 dana respiro te mora glasiti na naručitelja.

 

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku biti će naplaćeno u slučaju da odabrani ponuditelje u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

 

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

 

Po isteku ponuđenog jamstvenog roka na ponuđeni predmet nabave Naručitelj se obvezuje vratiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ponuditelju ukoliko ne nastupe okolnosti za aktiviranje iste.

 

 1. SADRŽAJ I NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude (prema redoslijedu):

 1. Prilog 1. Ponudbeni list (ispunjen, potpisan i dostavljen od strane Ponuditelja)
 2. Prilog 2. Troškovnik (ispunjen i dostavljen u Excel formatu od strane Ponuditelja)
 3. Prilog 3. Tehničke specifikacije (ispunjen i dostavljen u Excel formatu od strane Ponuditelja)

 

Gospodarski subjekt obavezan je dokazati da svaka ponuđena marka i tip vozila udovoljava svim traženim tehničkim karakteristikama iz obrasca Tehničke specifikacije (Prilog 3.) ovog Poziva. Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru, od ponuditelja koji je dostavio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi kompletan opis vozila koji podrazumijeva da su iz opisa vidljive tražene tehničke karakteristike iz obrasca Tehničke specifikacije (Prilog 3.) i tehničku dokumentaciju proizvođača posebno tražene opreme. U slučaju da iz tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost, ponuditelj će biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu ponuditelja ili proizvođača ili ovlaštenog predstavnika odnosno zastupnika odnosno distributera proizvođača opreme, kojom potvrđuje da ponuđeni proizvod odgovara traženim minimalnim tehničkim specifikacijama, odnosno ponuđenim tehničkim specifikacijama, uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti.

 

Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

 

Ponudu je potrebno dostaviti putem elektroničke pošte na adresu czssvrbovec@net.hr najkasnije do 28. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

 

Ponuditelj sam snosi troškove izrade i slanja ponude te rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude. Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva iz ovog Poziva. Propisani tekst ovog Poziva ne smije se mijenjati i nadopunjavati. Nepotpuna ponuda neće se uzeti u razmatranje kao ni ponuda koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovog Poziva.

 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda se vraća ponuditelju.

 

 1. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE:

Gospodarski subjekt je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika (Prilog 2.), te mora dostaviti ponudu s cijenom u apsolutnom iznosu bez PDV-a koja sadrži sve troškove i eventualni popust, posebno PDV i poseban porez na motorna vozila te ukupnu cijenu s PDV-om.

 

Cijena mora biti iskazana u apsolutnom iznosu u hrvatskim kunama.

 

Gospodarski subjekti su obvezni u cijelosti ispuniti troškovnik s jediničnim i ukupnim cijenama, odnosno, sve stavke moraju biti popunjene.

 

Cijena ponude je promjenjiva.

 

Cijena se može promijeniti na više ili niže, ali samo i isključivo u dijelu koji se odnosi na iznose naknada, osobito poseban porez na motorna vozila, čija je visina određena zakonom odnosno drugim posebnim propisom, ukoliko do izmjene zakona odnosno relevantnog propisa dođe u vremenu od otvaranja ponude do isporuke vozila. U razdoblju do isporuke vozila ponuditelj može povisiti cijenu, odnosno sniziti istu razmjerno povišenju odnosno sniženju vrijednosti navedenog posebnog poreza na motorna vozila. Promjena ponuđene cijene na prijedlog odabranog ponuditelja izvršit će se na način da će odabrani ponuditelj dostaviti Naručitelju izračun posebnog poreza na motorna vozila prema zakonima koji vrijede u trenutku podnošenja ponude i izračun davanja obračunatih prema zakonima koji vrijede u trenutku sklapanja ugovora. U slučaju pogrešaka u izračunu, Naručitelj će odabranog ponuditelja tražiti ispravak računske pogreške. Promjena ponuđene cijene na prijedlog Naručitelja izvršit će se na način da će, obzirom na podatke kojim raspolaže o vozilu isporuci, uvozu ili slično, od nadležnih institucija (Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ministarstvo financija – Carinska uprava i sl.) zatražiti podatke o iznosima prema zakonima koji vrijede u trenutku podnošenja ponude i obračunatim prema zakonima koji vrijede u trenutku sklapanja ugovora. Ukoliko Naručitelj utvrdi razliku u vrijednosti, izračun će dostaviti odabranom ponuditelju koji može odbiti izmjenu cijene uz prilaganje dokumentacije kojim pobija navedeno i dokazuje suprotno. Ukoliko se odabrani ponuditelj složi s dostavljenim izračunom ili se ne izjasni u roku od pet (5) dana smatrat će se da se slaže s izmjenom cijene na niže za razliku iskazanu u predmetnom izračunu.

 

Ako gospodarski subjekt nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu (Prilog 1.), na mjestu predviđenom za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost navodi „Nije primjenjivo“.

 

Cijena ponude piše se brojevima. Cijena ponude se izražava za cjelokupni predmet nabave.

 

Gospodarski subjekt je dužan ponuditi sve stavke Troškovnika (Prilog 2.), bez iznimke.

 

 1. JEZIK I PISMO PONUDE:

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Naručitelj u ovoj Dokumentaciji o nabavi, kao i gospodarski subjekti u ponudi mogu koristiti pojedine izraze na stranom jeziku koji se smatraju internacionalizmima i/ili za koje nema adekvatnog prijevoda i usvojeni su i razumljivi u hrvatskom jeziku.

 

 1. DATUM, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda će se održati 28. rujna 2022. godine u 12:00 sati u prostorijama Naručitelja.

 

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

 

 1. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Odluku o odabiru ili poništenju Naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način putem elektroničke pošte.

 

S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi osobnog automobila.

 

 1. PRILOZI

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Tehničke specifikacije

ZA NARUČITELJA:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

 

 

__________________________

Ravnateljica

Irena Martak, prof.psiholog

 

03_05-22_Ponudbeni list_Prilog I

04_05-22_Troskovnik_Prilog II

05_05-22_Tehnicke specifikacije_Prilog III

Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog dana 06.07.2022.g u Narodnim novinama RH broj 78/22 za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto pravnika – 1 izvršitelj, obavještavamo da je Povjerenstvo za zapošljavanje Centra za socijalnu skrb Vrbovec donijelo odluku o konačnom izboru kandidata i izabralo:

IVU ANTONIĆ, magistru prava

Svim ostalim kandidatima želimo zahvaliti na iskazanom interesu za radom u našoj ustanovi, te puno uspjeha u pronalaženju zaposlenja i daljnjem radu.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vrbovec

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 319. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22 i 46/22) i članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Vrbovec, temeljem svoje Odluke od 11.7.2022. godine,  r a s p i s u j e

 

JAVNI NATJEČAJ

                                               za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

                                                  Centra za socijalnu skrb Vrbovec

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće Centra uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.  Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi od najmanje pet godina (potvrda poslodavca ili ugovor o radu),
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita u skladu sa člankom 258. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,
 • plan i program rada Centra u mandatnom razdoblju,
 • životopis.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Potpuno prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na razgovor. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice ovoga Centra, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo pred­nosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilaže i dokaze propisane člankom 103. navedenog Zakona, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilaže i dokaze propisane člankom. 49. st. 1. navedenog Zakona, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se u roku 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se dostavljaju poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec, s naznakom «Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                          

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

 

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave Nabava vozila u projektu “VrbSkrb” KK.08.1.3.03.0010.

KLASA: 406-01/22-01/2

URBROJ: 2192-10-01/01-22-3

Vrbovec, 04. srpnja 2022.

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Za predmet nabave

NABAVA VOZILA U PROJEKTU VrbSkrb (KK.08.1.3.03.0010)

 

 1. NARUČITELJ:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

Trg Petra Zrinskog 23

10340 Vrbovec

Broj telefona: 01 2791 807

Broj telefaksa: 01 2791 259

Email: czssvrbovec@net.hr

OIB: 68238626105

 

 1. KONTAKT OSOBA:

Irena Martak, ravnateljica

Broj telefona: 01 2791 886

Broj telefaksa: 01 2791 259

 

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

5/2022

 

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 184.000,00 HRK bez PDV-a.

 

 1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave su dva vozila, sukladno tehničkim specifikacijama (Prilog 3.) i ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovom Pozivu.

 

Opis i oznaka predmeta nabave prema Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) (sukladno Uredbi o jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV), Uredba Komisije (EZ) broj 213/2008):

34110000-1 – Osobni automobili

34100000-8 – Motorna vozila

 

Naručitelj nije podijelio predmet nabave u grupe jer predmet nabave za Naručitelja predstavlja jednu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i drugu objektivno odredivu cjelinu.

 

 

 

 1. KOLIČINA PREDMETA NABAVE:

Količina predmeta nabave specificirana je u Troškovniku (Prilog 2.) koji čini sastavni dio ovog Poziva. Naručitelj je u predmetnom postupku javne nabave odredio točnu količinu predmeta nabave.

 

 1. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK:

Vrsta, kvaliteta, opseg kao i zahtjevi predmeta nabave utvrđeni su Tehničkim specifikacijama (Prilog 3.), koje su dostupne na isti način kao i ovaj Poziv.

 

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac »Upisati nuđeno (DA/NE)« definirajući nudi li traženo u stupcu „Tražene specifikacije“. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

 

Troškovnik  (Prilog 2.) predstavlja sastavni dio ovog Poziva. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dodavati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika.

 

Ponuditelj je dužan ispuniti Troškovnik na način da ispuni svaku stavku (upiše jediničnu cijenu), te izračuna ukupnu cijenu stavke (umnožak količine i jedinične cijene) kao i ukupnu cijenu ponude (zbroj ukupnih cijena svih stavki). Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. Sve stavke Troškovnika trebaju biti ispunjene.

 

 1. MJESTO ISPORUKE PREDMETA NABAVE:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec

 

Isporuka robe je na paritetu DDP – isporučeno ocarinjeno uz naznaku mjesta, prodavatelj snosi sve troškove transporta i sav rizik do dostave i carinjenja robe, prema važećim INCOTERMS paritetima koji su službena pravila Međunarodne trgovinske Komore.

 

 1. TRAJANJE UGOVORA I ROK ISPORUKE PREDMETA NABAVE:

Rok isporuke predmeta nabave je 210 dana od dana zadnjeg potpisa ugovora o nabavi.

 

U slučaju prekoračenja roka za isporuku zbog krivnje odabranog ponuditelja, Naručitelj će naplatiti kaznu u iznosu od 2‰ (promila) dnevno od ukupne ugovorene cijene, s time da ugovorna kazna ne može prijeći 10% (deset posto) ukupne ugovorene cijene.

 

 

 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se izvršiti isplatom na žiro račun odabranog ponuditelja u roku ne dužem od 60 dana od dana zaprimanja ispravnog e-računa kojeg će odabrani ponuditelj ispostaviti Naručitelju.

 

Odabrani ponuditelj se obvezuje uz račun dostaviti i potpisanu/ovjerenu dostavnicu/otpremnicu.

 

Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje sredstva osiguranja plaćanja.

 

Ukoliko ugovaratelj određeni dio predmeta nabave ustupi svom podugovaratelju, uz svoj račun obvezno prilaže valjani e-račun izdan u suglasnosti sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o elektroničkom potpisu kao i ostalim relevantnim propisima podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Priloženi račun Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju.

 

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 94/2018) Naručitelj je obavezan od dana 01. prosinca 2018. godine zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi, a izdavatelji elektroničkih računa su obvezni od 01.srpnja 2019. godine izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

 

Europska norma je norma koju je izdao Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. EN 16931-1:2017, Elektronički račun – 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun – 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1, prema CEN-ovu sustavu razvrstavanja, koju je, sukladno Direktivi 2014/55/EU, ispitala Europska komisija te je nakon ispitivanja objavila upućivanje na tu normu (Provedbena odluka Komisije 2017/1870).

 

Naručitelji su obvezni zaprimati elektroničke račune i prateće isprave, obrađivati ih, izvršiti elektroničko plaćanje te ih arhivirati na isti način – elektronički.

 

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana isteka roka za dostavom ponude.

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponuda je najniža cijena.

 

 

 1. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA  

Odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti zadužnicu ili bjanko zadužnicu, obje solemnizirane kod javnog bilježnika u skladu s važećim propisima, ili novčani polog ili bankarsku garanciju na prvi poziv i bez prigovora, na iznos od 10% od ukupne ugovorene vrijednosti predmetne robe (bez PDV-a), s rokom valjanosti od 30 dana preko krajnjeg roka izvršenja ugovora definiranog točkom 9. ovog Poziva, i to u roku od najkasnije 10 dana od dana stupanja na snagu ugovora. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora će se naplatiti u slučaju da odabrani ponuditelj ne izvrši sve obveze preuzete ugovorom i to do isteka roka važenja istog ugovora, odnosno u slučaju povrede preuzetih ugovornih obveza. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora se dostavlja uz službeni dopis odabranog ponuditelja s navodom o namjeni dostavljenog jamstva. Zamjena instrumenata osiguranja za vrijeme trajanja izvršenja ugovora, osim navedenih oblika, nije dozvoljena.

 

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice gospodarskih subjekata. Opcionalno, svaki član zajednice gospodarskih subjekata može dostaviti zasebno jamstvo za svoj dio jamstva, ali kumulativni zbroj jamstava svih članova zajednice gospodarskih subjekata mora biti jednak traženom.

 

Bankovno jamstvo mora biti bezuvjetno, neopozivo, bez prava prigovora i na prvi pismeni poziv i mora vrijediti cijelo vrijeme trajanja ugovora 30 dana respiro, te mora glasiti na Naručitelja.

 

Na zahtjev Naručitelja, odabrani ponuditelj će produžiti rok jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

 

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor.

 

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

 

 1. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Po uspješnoj isporuci predmeta nabave, o čemu će biti sastavljen Primopredajni zapisnik, odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti zadužnicu ili bjanko zadužnicu, obje solemnizirane kod javnog bilježnika u skladu s važećim propisima, ili novčani polog ili bankarsku garanciju na prvi poziv i bez prigovora, na iznos od 10% od ukupne ugovorene vrijednosti predmetne robe (bez PDV-a), i to na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku, s rokom valjanosti do proteka jamstvenog roka iz ponude odabranog ponuditelja 30 dana respiro, računajući od dana uspješno i u cijelosti izvršene isporuke predmeta nabave, i to u roku od najkasnije 10 dana od dana izvršenja ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku se dostavlja uz službeni dopis odabranog ponuditelja s navodom o namjeni dostavljenog jamstva.

 

Ukoliko odabrani ponuditelj u zadanom roku ne dostavi predmetno jamstvo, Naručitelj će pristupiti raskidu ugovora i aktiviranju jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Ukoliko je primjenjivo i ukoliko u izvršenju ugovora nije nastala situacija zbog koje bi došlo do naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora, ponuditelj može izjavom tražiti prenamjenu jamstva koje je dostavio za uredno ispunjenje ugovora u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, što Naručitelj može odobriti. Zamjena instrumenata osiguranja za vrijeme trajanja jamstvenog roka, osim navedenih oblika, nije dozvoljena.

 

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice gospodarskih subjekata. Opcionalno, svaki član zajednice gospodarskih subjekata može dostaviti zasebno jamstvo za svoj dio jamstva, ali kumulativni zbroj jamstava svih članova zajednice gospodarskih subjekata mora biti jednak traženom.

 

Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predstavlja bitni element ugovora.

 

Bankovno jamstvo mora biti bezuvjetno, neopozivo, bez prava prigovora i naplativo na prvi pismeni poziv, mora vrijediti cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka 30 dana respiro te mora glasiti na naručitelja.

 

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku biti će naplaćeno u slučaju da odabrani ponuditelje u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

 

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

 

Po isteku ponuđenog jamstvenog roka na ponuđeni predmet nabave Naručitelj se obvezuje vratiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ponuditelju ukoliko ne nastupe okolnosti za aktiviranje iste.

 

 1. SADRŽAJ I NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude (prema redoslijedu):

 1. Prilog 1. Ponudbeni list (ispunjen, potpisan i dostavljen od strane Ponuditelja)
 2. Prilog 2. Troškovnik (ispunjen i dostavljen u Excel formatu od strane Ponuditelja)
 3. Prilog 3. Tehničke specifikacije (ispunjen i dostavljen u Excel formatu od strane Ponuditelja)

 

Gospodarski subjekt obavezan je dokazati da svaka ponuđena marka i tip vozila udovoljava svim traženim tehničkim karakteristikama iz obrasca Tehničke specifikacije (Prilog 3.) ovog Poziva. Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru, od ponuditelja koji je dostavio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi kompletan opis vozila koji podrazumijeva da su iz opisa vidljive tražene tehničke karakteristike iz obrasca Tehničke specifikacije (Prilog 3.) i tehničku dokumentaciju proizvođača posebno tražene opreme. U slučaju da iz tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost, ponuditelj će biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu ponuditelja ili proizvođača ili ovlaštenog predstavnika odnosno zastupnika odnosno distributera proizvođača opreme, kojom potvrđuje da ponuđeni proizvod odgovara traženim minimalnim tehničkim specifikacijama, odnosno ponuđenim tehničkim specifikacijama, uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti.

 

Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

 

Ponudu je potrebno dostaviti putem elektroničke pošte na adresu czssvrbovec@net.hr najkasnije do 19. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

 

Ponuditelj sam snosi troškove izrade i slanja ponude te rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude. Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva iz ovog Poziva. Propisani tekst ovog Poziva ne smije se mijenjati i nadopunjavati. Nepotpuna ponuda neće se uzeti u razmatranje kao ni ponuda koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovog Poziva.

 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda se vraća ponuditelju.

 

 1. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE:

Gospodarski subjekt je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika (Prilog 2.), te mora dostaviti ponudu s cijenom u apsolutnom iznosu bez PDV-a koja sadrži sve troškove i eventualni popust, posebno PDV i poseban porez na motorna vozila te ukupnu cijenu s PDV-om.

 

Cijena mora biti iskazana u apsolutnom iznosu u hrvatskim kunama.

 

Gospodarski subjekti su obvezni u cijelosti ispuniti troškovnik s jediničnim i ukupnim cijenama, odnosno, sve stavke moraju biti popunjene.

 

Cijena ponude je promjenjiva.

 

Cijena se može promijeniti na više ili niže, ali samo i isključivo u dijelu koji se odnosi na iznose naknada, osobito poseban porez na motorna vozila, čija je visina određena zakonom odnosno drugim posebnim propisom, ukoliko do izmjene zakona odnosno relevantnog propisa dođe u vremenu od otvaranja ponude do isporuke vozila. U razdoblju do isporuke vozila ponuditelj može povisiti cijenu, odnosno sniziti istu razmjerno povišenju odnosno sniženju vrijednosti navedenog posebnog poreza na motorna vozila. Promjena ponuđene cijene na prijedlog odabranog ponuditelja izvršit će se na način da će odabrani ponuditelj dostaviti Naručitelju izračun posebnog poreza na motorna vozila prema zakonima koji vrijede u trenutku podnošenja ponude i izračun davanja obračunatih prema zakonima koji vrijede u trenutku sklapanja ugovora. U slučaju pogrešaka u izračunu, Naručitelj će odabranog ponuditelja tražiti ispravak računske pogreške. Promjena ponuđene cijene na prijedlog Naručitelja izvršit će se na način da će, obzirom na podatke kojim raspolaže o vozilu isporuci, uvozu ili slično, od nadležnih institucija (Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ministarstvo financija – Carinska uprava i sl.) zatražiti podatke o iznosima prema zakonima koji vrijede u trenutku podnošenja ponude i obračunatim prema zakonima koji vrijede u trenutku sklapanja ugovora. Ukoliko Naručitelj utvrdi razliku u vrijednosti, izračun će dostaviti odabranom ponuditelju koji može odbiti izmjenu cijene uz prilaganje dokumentacije kojim pobija navedeno i dokazuje suprotno. Ukoliko se odabrani ponuditelj složi s dostavljenim izračunom ili se ne izjasni u roku od pet (5) dana smatrat će se da se slaže s izmjenom cijene na niže za razliku iskazanu u predmetnom izračunu.

 

Ako gospodarski subjekt nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu (Prilog 1.), na mjestu predviđenom za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost navodi „Nije primjenjivo“.

 

Cijena ponude piše se brojevima. Cijena ponude se izražava za cjelokupni predmet nabave.

 

Gospodarski subjekt je dužan ponuditi sve stavke Troškovnika (Prilog 2.), bez iznimke.

 

 

 1. JEZIK I PISMO PONUDE:

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Naručitelj u ovoj Dokumentaciji o nabavi, kao i gospodarski subjekti u ponudi mogu koristiti pojedine izraze na stranom jeziku koji se smatraju internacionalizmima i/ili za koje nema adekvatnog prijevoda i usvojeni su i razumljivi u hrvatskom jeziku.

 

 1. DATUM, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda će se održati 19. srpnja 2022. godine u 12:00 sati u prostorijama Naručitelja.

 

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

 

 1. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Odluku o odabiru ili poništenju Naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način putem elektroničke pošte.

 

S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi osobnog automobila.

 

 1. PRILOZI

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Tehničke specifikacije

 

 

ZA NARUČITELJA:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

Ravnateljica

Irena Martak, prof.psiholog

 

02_05-22_Poziv za dostavu ponude

03_05-22_Ponudbeni list_Prilog I

04_05-22_Troskovnik_Prilog II

05_05-22_Tehnicke specifikacije_Prilog III

06_05-2022_VrbSkrb_Pojasnjenje

Natječaj za zapošljavanje pravnika na neodređeno vrijeme

Centar za socijalnu skrb Vrbovec, na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

–  PRAVNIK – 1 izvršitelj uz probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit ili potvrdu o oslobađanju obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili da udovoljava uvjetima u skladu s člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17, 130/17.).
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Posebna znanja i sposobnosti:

 • položen vozački ispit B-kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.

Mjesto rada: Vrbovec.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • potvrdu HZMO-a o radnom stažu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • presliku vozačke dozvole,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

 

Izjave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, a uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo pred­nosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) isto ostvaruje pod jednakim uvjetima iz natječaja ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilaže i dokaze propisane člankom 103. navedenog zakona.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) isto ostvaruje pod jednakim uvjetima iz natječaja, ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilaže i dokaze propisane člankom. 49. st. 1. navedenog zakona.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici www.czss-vrbovec.hr.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vrbovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                  VRBOVEC

 

Klasa: 100-01/22-01/6

Urbroj: 2192-10-01/01-22-2

Vrbovec, 17.5.2022. godine

 

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 17/19), članka 319. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22) i članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Vrbovec, temeljem svoje Odluke od 17.5.2022. godine,  r a s p i s u j e

 

                                                             JAVNI NATJEČAJ

                                               za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

                                                  Centra za socijalnu skrb Vrbovec

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće Centra uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.  Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi od najmanje pet godina (potvrda poslodavca ili ugovor o radu),
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita u skladu sa člankom 258. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,
 • plan i program rada Centra u mandatnom razdoblju,
 • životopis.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Potpuno prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na razgovor. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice ovoga Centra, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo pred­nosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) isto ostvaruje pod jednakim uvjetima iz natječaja, ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilaže i dokaze propisane člankom 103. navedenog zakona.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) isto ostvaruje pod jednakim uvjetima iz natječaja, ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilaže i dokaze propisane člankom. 49. st. 1. navedenog zakona.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se u roku 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se dostavljaju poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec, s naznakom «Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                          Centar za socijalnu skrb Vrbovec

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vrbovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VRBOVEC

Klasa: 100-01/22-01/5
Urbroj: 2192-10-01/01-22-2
Vrbovec, 23.2.2022. godine

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 17/19), članka 319. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22) i članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Vrbovec, temeljem svoje Odluke od 16.2.2022. godine, r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Vrbovec

Uvjeti:
– hrvatsko državljanstvo,
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
– položen stručni ispit,
– nepostojanje zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće Centra uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi od najmanje pet godina (potvrda poslodavca ili ugovor o radu),
– potvrdu o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita u skladu sa člankom 258. Zakona o socijalnoj skrbi,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,
– plan i program rada Centra u mandatnom razdoblju,
– životopis.
Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Potpuno prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na razgovor. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice ovoga Centra, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo pred¬nosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) isto ostvaruje pod jednakim uvjetima iz natječaja ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilaže i dokaze propisane člankom 103. navedenog zakona.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se u roku 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se dostavljaju poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec, s naznakom «Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati».
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog dana 17.09.2021.g u Narodnim novinama RH broj 101/21 za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu mjere stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto socijalnog radnika – 1 izvršitelj, obavještavamo da je Povjerenstvo za zapošljavanje Centra za socijalnu skrb Vrbovec donijelo odluku o konačnom izboru kandidata i izabralo:

MARTINA LISTA, magistra socijalnog rada

Svim ostalim kandidatima želimo zahvaliti na iskazanom interesu za radom u našoj ustanovi, te puno uspjeha u pronalaženju zaposlenja i daljnjem radu.

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

NN 103/2021 (24.9.2021.), NATJEČAJ – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Klasa: 230-01/21-04/2

Urbroj: 524-08-02-03/4-21-3 od 13. IX. 2021. (194)

NATJEČAJ

za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2021. godini.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to:

– za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,

– za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,

– onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno imena, prezimena i adrese grupe kandidata,

2. životopis kandidata ili životopise pojedinog člana grupe kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis ostvarenja na području promicanja prava djeteta tijekom protekle godine,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata ili grupe kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi/žele sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 111/05),

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata ili grupe kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade može sadržavati i druge priloge.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima, i to:

– onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta,

– onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,

– onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,

– onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata,

2. životopis kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis doprinosa u promicanju prava djeteta,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje tri preporuke za predloženi doprinos kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedince ili grupe pojedinaca moraju navesti za koju ih vrstu Nagrade predlažu (za Nagradu za životno djelo ili za Godišnju nagradu).

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati«.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Ministarstvo rada,
mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike

Druženje udomljene djece