Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava CZSS Vrbovec za projekt “VRB SKRB”

“VRB SKRB” je projekt kojeg je Centar za socijalnu skrb Vrbovec uspješno aplicirao na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije “Unapređivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1” , a namijenjen je izgradnji novog prostora Centra za socijalnu skrb Vrbovec.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava  dana 11. listopada 2018.g. u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ispred Centra za socijalnu skrb potpisala je ravnateljica Irena Martak. Ukupna vrijednost projekta je 9.805.810,62 kuna od čega je iz sredstava fondova EU odobren iznos od 7.686.015,75 kuna, dok će ostatak sredstava osigurati Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Rok za provedbu projekta kao i završetak vanjskih i unutarnjih radova na objektu predviđen je do listopada 2021. godine. Prostor za izgradnju novog Centra za socijalnu skrb osigurao je Grad Vrbovec ustupanjem gradskog zemljišta u tu svrhu.

 

Objava MRRFEU

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

 

NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2018. godini.

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2018. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to:

– za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,

– za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,

– onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno imena, prezimena i adrese grupe kandidata,

2. životopis kandidata ili životopise pojedinog člana grupe kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis ostvarenja na području promicanja prava djeteta tijekom protekle godine,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata ili grupe kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi/žele sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata ili grupe kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade može sadržavati i druge priloge.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istak­nutim pojedincima i to:

– onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta,

– onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,

– onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,

– onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata,

2. životopis kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis doprinosa u promicanju prava djeteta,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje tri preporuke za predloženi doprinos kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedince ili grupe pojedinaca moraju navesti za koju ih vrstu Nagrade predlažu (za Nagradu za životno djelo ili za Godišnju nagradu).

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Sektor za obitelj, djecu i mlade, Služba za obitelj i djecu, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati«.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME-PSIHOLOG

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                   VRBOVEC

Klasa: 100-01/18-01/3

Urbroj:2192-10-01/01-18-2

Vrbovec, 19.06.2018.

 

 

Centar za socijalnu skrb Vrbovec, na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena) za radno mjesto:

–  psiholog – 1 izvršitelj uz probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit ili potvrdu o oslobađanju obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili da udovoljava uvjetima u skladu s člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17, 130/17.).
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Posebna znanja i sposobnosti:

 • položen vozački ispit B-kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.

Mjesto rada: Vrbovec.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • potvrdu HZMO-a o radnom stažu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o odobrenju za obavljanje psihološke djelatnosti,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

 

Izjave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se uroku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici www.czss-vrbovec.hr.

 

Centar za socijalnu skrb

Vrbovec

 

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vrbovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                  VRBOVEC

 

Klasa: 100-01/18-01/1

Urbroj: 2192-10-03-01/03-18-2

Vrbovec, 22.2.2018. godine

 

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Vrbovec, temeljem svoje Odluke od 14.2.2018. godine, r a s p i s u j e

 

                                                             JAVNI NATJEČAJ

                                               za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

                                                  Centra za socijalnu skrb Vrbovec

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće Centra uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.  Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi od najmanje pet godina (potvrda poslodavca ili ugovor o radu),
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita u skladu sa člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,
 • plan i program rada Centra u mandatnom razdoblju,
 • životopis.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Potpuno prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na razgovor. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice ovoga Centra, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se u roku 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se dostavljaju poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec, s naznakom «Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                          Centar za socijalnu skrb Vrbovec

 

Podjela božićnih paketa za udomljenu djecu

U utorak, 19. prosinca 2017. godine organizirana je svečana podjela prigodnih poklon paketa djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima na području grada Vrbovca i okolnih općina u Restoranu Sablić u Dubravi.

Podjelu božićnih paketa organiziralo je  Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec uz donaciju djelatnika DM-a.  Donacija je dio DM-ove nacionalne kampanje  u koju se uključilo više od 1.300 djelatnika DM-a koji su pripremili 2.262 poklona, dok je DM osigurao dodatnih 2.738 poklona kako bi uljepšali blagdane potrebitim sugrađanima. Kampanja je provođena u suradnji s Hrvatskim crvenim križem na razini cijele Hrvatske, međutim Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec je ostvarilo poseban status za udomljenu djecu tako da je svih 76-ero udomljene djece dobilo prigodne božićne poklone.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici DM-a, Hrvatskog crvenog križa i lokalne zajednice, a program  su uveličali plesači plesnog kluba “Harmony”, Lana Mucko i Ivan Šimunec, te finalistica showa “Supertalent” Paula Ribić kao i raspjevani Djed Božićnjak, koji je uručio poklone djeci.

 

 

 

 

Poziv na sastanak udomitelja 29. studenog 2017.

U srijedu, 29. studenog 2017. u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Vrbovcu, održat će se predavanje za udomitelje djece i odraslih osoba “Prednosti i izazovi udomiteljstva u skrbi za djecu i odrasle s teškoćama mentalnog zdravlja”.

Predavanje je dio projekta Care@net: mreža podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci, koje u partnerstvu provode Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba i Centar za socijalnu skrb Vrbovec. Održat će ga dr. Suzana Večerić, psihijatrica, vanjska suradnica Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.

Dr. Večerić ima dugogodišnje iskustvo u javnom zdravstvenom sustavu, privatnoj praksi te međunarodnim i domaćim
neprofitnim organizacijama. Psihijatrija u zajednici i deinstitucionalizacija sustava skrbi o osobama s poremećajima mentalnog
zdravlja predmet su njenog profesionalnog zanimanja dugi niz godina. Cilj ovog predavanja je podizanje kapaciteta udomitelja djece i odraslih osoba s teškoćama u razvoju te intelektualnim i teškoćama mentalnog zdravlja, kako bi se unaprijedila kvaliteta skrbi za ove korisnike.

djelatnici Tima za udomiteljstvo CZSS Vrbovec

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini

<a href="/UserDocsImages//Vijesti2017/Slika (2).jpg" target="_blank">Spremi sliku (u kvaliteti za tisak)</a>

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, s ciljem dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo.

 

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno od 29. rujna do 14. listopada 2017. godine. Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje .

 

Poziv na sastanak udomitelja 27. rujna 2017.

Obavještavamo sve udomitelje s područja nadležnosti CZSS Vrbovec da se od srijede 27. rujna 2017. godine ponovno počinju održavati redoviti mjesečni sastanci udomitelja, koji se održavaju  u prostoru Velike vijećnice Grada Vrbovca na adresi Trg Petra Zrinskog 9 svake posljednje srijede u mjesecu. Sastanci će se i nadalje održavati u dva termina: od 9 do 11 sati za udomitelje odraslih osoba (starijih i nemoćnih osoba i osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja), a od 11 do 13 sati za udomitelje za djecu i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama.

U srijedu 27. rujna 2017. godine s početkom u 11 sati će se za udomitelje za djecu i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama održati predavanje u sklopu provođenja projekta “Care@net – mreža podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci ” , koji se provodi u suradnji Rehabilitacijskog centra za stres i traumu i CZSS Vrbovec. Predavanje će održati prim.dr. Robert Torre, specijalist psihijatar na temu poremećaja privrženosti kod djece i njegovog utjecaja na odnose s važnim osobama i vršnjacima te školska postignuća djece.

djelatnici Tima za udomiteljstvo CZSS Vrbovec

Sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk.god. 2017./2018.

Sukladno Odluci o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018., omogućeno je svim učenicima osnovnih i srednjih škola u RH koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade  pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018. Korisnici novčanog prava – zajamčene minimalne naknade, a čiji članovi su polaznici osnovne ili srednje škole u školskoj godini 2017/2018  ostvaruju pravo na sufinanciranje 50% iznosa potrebnih udžbenika od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Korisnici zajamčene minimalne naknade obvezni su Centru za socijalnu skrb dostaviti:

 • potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk. god. 2017./2018. upisan prvi puta u određeni razred, a za srednje strukovne škole i trajanje programa (zbog određivanja iznosa naknade – 3,4 ili 5 godina)
 • važeći IBAN tekućeg računa korisnika, a u slučaju da korisnik koristi zaštićeni račun, molimo da donesu IBAN zaštićenog tekućeg računa

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  će sredstva za sufinanciranje udžbenika isplatiti na dostavljeni IBAN. Niti Centar  za socijalnu skrb, niti nadležna ministarstva  ne snose odgovornost ako korisnik dostavi IBAN tekućeg računa koji je pod ovrhom ili ako, nakon što nadležni centar za socijalnu skrb dostavi podatke MZOS-u, naknadno dostavi podatke o zaštićenom računu.

Isplate učenicima koji ponavljaju razred NISU MOGUĆE jer je Odlukom jasno propisano da učenici ponavljači ne ostvaruju pravo na sufinanciranje udžbenika.

Zahtjevi se podnose kod nadležnog socijalnog radnika Odjela za novčane naknade uredovnim danom, utorkom ili četvrtkom od 08,00 do 14,00 sati.

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA