Udomiteljstvo

Vrbovečki kraj prepoznat je kao područje gdje se tradicionalno njeguje i stalno širi  djelatnost udomiteljstva.  Kroz protekla desetljeća ovaj oblik socijalnog djelovanja doživio je značajne transformacije, ali unatoč brojnim poteškoćama, ograničenjima i odgovornostima  još uvijek je prisutan  zavidan interes  i spremnost građana  za obavljanje ove djelatnosti.

U prilog tome govori podatak da na području naše nadležnosti na kojem živi oko  30000 stanovnika  trenutno aktivno djeluje preko  200 udomiteljskih obitelji u kojima je smješteno preko  660 korisnika iz svih područja Republike Hrvatske.

Udomiteljstvo je socijalna usluga smještaja u udomiteljskoj obitelji  korisnika koji svoje primarne životne potrebe ne mogu zadovoljiti u vlastitom domu, niti uz pomoć članova vlastite obitelji.

To je  oblik  skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku osigurava prihvat, stanovanje, prehrana, odjeća i obuća, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, organiziranje slobodnog vremena te zadovoljavanje drugih specifičnih životnih  potreba.
Usluge smještaja korisniku osigurava udomiteljska obitelj, na način da ga prihvaća kao člana vlastite obitelji  i  uključuje ga  u svakodnevne aktivnosti  u skladu s njegovim sposobnostima i potrebama.

Smještaj u udomiteljsku obitelj je izvaninstitucijski oblik smještaja koji korisniku omogućuje život  u obiteljskom okruženju, uz razvijanje osjećaja pripadnosti i socijalnu uključenost u zajednicu.

Ovaj oblik smještaja u skladu je s načelima socijalne skrbi i ima prednost u odnosu na smještaj korisnika u ustanovama socijalne skrbi.

Smještaj u udomiteljsku obitelj osigurava se korisnicima različite  životne dobi i s različitim potrebama. Osobito je poželjan oblik zaštite djece kojoj se smještajem u udomiteljsku obitelj omogućuje odrastanje i razvoj u obiteljskom okruženju i po obiteljskom modelu.

Udomiteljska obitelj
Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Za stjecanje dozvole za obavljanje udomiteljstva potrebno je ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o udomiteljstvu i drugim podzakonskim aktima.

Dozvolu za obavljanje udomiteljstva izdaje centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu udomitelja. Tijekom postupka za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva centar za socijalnu skrb procjenjuje motivaciju  udomitelja  i članova obitelji , njihove međusobne odnose, te osobine i sposobnosti, razinu obrazovanja i zdravstveno stanje svakog člana obitelji  kao i  stambene, socijalne i materijalne prilike obitelji. Izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva mora biti usklađeno i sa potrebama sustava socijalne skrbi, odnosno s utvrđenom  mrežom  pružatelja ove socijalne usluge.

Prije smještaja korisnika,  udomitelj i članovi obitelji dužni su završiti propisanu edukaciju i osposobljavanje koje provodi nadležni centar.

Tijekom obavljanja udomiteljske djelatnosti udomitelj, centar udomitelja, korisnik i centar koji je smjestio korisnika u udomiteljsku obitelj  dužni su međusobno surađivati u ostvarivanju ciljeva utvrđenih individualnim planom promjene životne situacije smještenog korisnika.

Udomitelj i centar udomitelja sklapaju Udomiteljski ugovor kojim  utvrđuju međusobne obaveze i prava. Centar udomitelja i centar korisnika kontinuirano prate i procjenjuju kvalitetu usluga koje korisnicima osiguravaju udomiteljske obitelji.

Korisnici mogu biti smješteni u udomiteljsku obitelj  samo na temelju rješenja centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Rješenjem o smještaju utvrđuje se iznos opskrbnine  i  naknade za rad udomitelja.

Udomljavanje djece
Smještaj u udomiteljsku obitelj najčešće se osigurava djeci bez roditelja i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi ,odnosno djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeci žrtvama  obiteljskog nasilja, te djeci s teškoćama u razvoju, djeci s poteškoćama u ponašanju, ali i djeci čiji roditelji zbog drugih rizika nisu u mogućnosti skrbiti o njima.  U jednu udomiteljsku obitelj može biti smješteno najviše troje djece.

Udomljavanje odraslih osoba
U udomiteljsku obitelj smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti samostalno brinuti o svojim svakodnevnim potrebama, niti im adekvatnu skrb mogu osigurati  članovi njihove obitelji. To su  najčešće starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom,  odnosno osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim i mentalnim poteškoćama i druge osobe kojima su zbog kronične bolesti, nesposobnosti za rad i nepovoljnih socijalnih prilika potrebne usluge smještaja. U jednu udomiteljsku obitelj mogu biti smještene najviše četiri odrasle osobe .

Informiranje i postupak

Detaljnije informacije o udomiteljstvu , postupku i uvjetima za stjecanje dozvole, pravima i obvezama , te  mogućnostima smještaja korisnika u udomiteljske obitelji  moguće je  dobiti u kontaktu s  stručnim radnicima Odjela za udomiteljstvo  Centra za socijalnu skrb Vrbovec.
Osobe koje se žele baviti udomiteljstvom mogu svoj zahtjev i potrebnu dokumantaciju dostaviti  Centru osobno ili putem pošte.

Preuzimanje:

Obrazac zahtjeva za obavljanje udomiteljstva

Udomiteljstvo kao zanimanje

Novi Zakon o udomiteljstvu („Narodne novine“ br. 115/2018) uvodi mogućnost obavljanja udomiteljstva kao zanimanja. Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na opskrbninu, naknadu za rad udomitelja, prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.

Pozivaju se svi postojeći udomitelji koji imaju interes za obavljanje standardnog udomiteljstva kao zanimanja i ostvaruju za to potrebne uvjete da podnesu zahtjeve ovom CZSS na propisanom obrascu

Obrazac zahtjeva za udomiteljstvo kao zanimanje (odrasle osobe)

Obrazac zahtjeva za specijalizirano udomiteljstvo za djecu

Obrazac zahtjeva za udomiteljstvo kao zanimanje (djeca)