Nabava usluge čuvanja osoba i imovine

Klasa: 030-08/22-01/6

Urbroj: 2192-10-01/01-22-9

Vrbovec, 20.12.2022.

 

Naručitelj, Centar za socijalnu skrb Vrbovec, OIB:68238626105, na temelju članka 47. Statuta i članka 5. Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, KLASA:012-01/19-01/1, URBROJ:2192-10-01/01-20-4 od 02.06.2020., ravnateljica dana 20.12.2022.g. donosi:

 

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Javni naručitelj: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, OIB: 68238626105.

Predmet jednostavne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je USLUGA ČUVANJA IMOVINE I OSOBA

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: BRADA D.O.O.

Cijena ponude bez PDV-a iznosi 79.000,00 HRK, iznos PDV-a 19.750,00 HRK, cijena ponuda sa PDV-om 98.750,00 HRK

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA

 

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

Badnjak prije Badnjaka

Poziv za dostavu ponude u predmetu nabave usluge čuvanja imovine i osoba

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Za predmet nabave

NABAVA USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA

 

 1. NARUČITELJ:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

Trg Petra Zrinskog 23

Vrbovec

Broj telefona: 01 2791 259

Broj telefaksa: 01 2791 259

Email: czssvrbovec@net.hr

OIB: 68238626105

 

 1. KONTAKT OSOBA:

Irena Martak, ravnateljica

Broj telefona: 099 488 58 04

Broj telefaksa: 01 2791 259

 

 1. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a vezano uz odredbe članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i sprječavanja sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju), i to:

 1. Aquaventus d.o.o., Livadarska 18, 10 340 Vrbovec, OIB 40313098111

 

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 2/2022

 

 1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga, koje uključuju zaštitu zaposlenika, imovine i nadzor ulaska.

 

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 68 000,00 HRK bez PDV-a

 

 1. MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE:

Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23

 

 1. TRAJANJE UGOVORA I ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE: 12 mjeseci

 

 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se izvršiti isplatom na žiro račun odabranog ponuditelja u roku ne dužem od 60 dana od dana zaprimanja računa.

 

 1. SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE:

 

Sadržaj ponude:

 1. Ponudbeni list – ispunjen i potpisan od strane ponuditelja – Prilog I.
 2. Troškovnik – ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja – Prilog II.

 

Način dostave ponude:

 • ponudu je potrebno dostaviti na email adresu Naručitelja – czssvrbovec@net.hr ili putem pošte na adresu Trg Petra Zrinskog 23, 10 340 Vrbovec
 • ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavom ponude svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavom ponuda. Ponuditelj može do isteka roka za dostavom ponude odustati od dostavljene ponude.

 

 1. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE:

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koji iziskuju izvršenje predmeta nabave.

Jedinična cijena bez PDV-a množi se s određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke.

Zbrajanje svih stavki daje ukupnu cijenu ponude.

 

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana isteka roka za dostavom ponude.

 

 1. ROK DOSTAVU PONUDE:

Rok za dostavu ponude je pet radnih dana od slanja Poziva za dostavu ponude na mail czssvrbovec@net.hr, odnosno najkasnije do 16. prosinca 2022. godine do 15:00 sati.

 

Ponudbeni list

Troškovnik

Zajedničko druženje udomiteljskih obitelji s područja Vrbovca i Križevaca

U sklopu programa „Zajedno za djecu“, u suradnji s Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Vrbovec, organizirali smo zajedničko druženje udomitelja, članova udomiteljske obitelji, udomljene djece i stručnjaka u izletištu OOPG Mlađan. Proveli smo vrijeme u dobroj atmosferi, uz kreativne i rekreativne aktivnosti u prirodi te se međusobno upoznali i povezali. Šetali smo poučnom stazom, a djeca su sudjelovala na radionicu izrade pekmeza od jabuka. Dio atmosfere donosimo na fotografijama ?

Program „Zajedno za djecu“ financiran je od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se u partnerstvu Udruženja „Djeca prva“, Centra za socijalnu skrb Križevci i Centra za socijalnu skrb Vrbovec.

Natječaj za zapošljavanje psihologa

Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2191-10-01-15-4 od 10.07.2015. godine i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 56/22), Centar za socijalnu skrb Vrbovec, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme, za vrijeme trajanja mandata ravnateljice:

–  psiholog (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rok u trajanju od 3 mjeseca

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit ili potvrdu o oslobođenju obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) ili da udovoljava uvjetima u skladu s člankom 258. Zakona o socijalnoj skrbi
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Posebna znanja i sposobnosti:

 • položen vozački ispit B kategorije
 • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Vrbovec.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku vozačke dozvole
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

 

Isprave odnosno prilozi se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan

priložiti izvornike.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu         dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim       uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo pred­nosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima    hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilaže i dokaze propisane člankom 103. navedenog Zakona, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilaže i dokaze propisane člankom. 49. st. 1. navedenog Zakona, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim ispravama odnosno prilozima za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik Centra za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, Vrbovec, sa naznakom „Za natječaj- psiholog“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici www.czss-vrbovec.hr.