Natječaj za zapošljavanje psihologa

Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2191-10-01-15-4 od 10.07.2015. godine i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 56/22), Centar za socijalnu skrb Vrbovec, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme, za vrijeme trajanja mandata ravnateljice:

–  psiholog (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rok u trajanju od 3 mjeseca

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit ili potvrdu o oslobođenju obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) ili da udovoljava uvjetima u skladu s člankom 258. Zakona o socijalnoj skrbi
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Posebna znanja i sposobnosti:

 • položen vozački ispit B kategorije
 • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Vrbovec.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku vozačke dozvole
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

 

Isprave odnosno prilozi se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan

priložiti izvornike.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu         dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim       uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo pred­nosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima    hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilaže i dokaze propisane člankom 103. navedenog Zakona, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilaže i dokaze propisane člankom. 49. st. 1. navedenog Zakona, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim ispravama odnosno prilozima za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik Centra za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, Vrbovec, sa naznakom „Za natječaj- psiholog“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici www.czss-vrbovec.hr.