Poziv za dostavu ponude u predmetu nabave usluge čuvanja imovine i osoba

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Za predmet nabave

NABAVA USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA

 

 1. NARUČITELJ:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

Trg Petra Zrinskog 23

Vrbovec

Broj telefona: 01 2791 259

Broj telefaksa: 01 2791 259

Email: czssvrbovec@net.hr

OIB: 68238626105

 

 1. KONTAKT OSOBA:

Irena Martak, ravnateljica

Broj telefona: 099 488 58 04

Broj telefaksa: 01 2791 259

 

 1. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a vezano uz odredbe članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i sprječavanja sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju), i to:

 1. Aquaventus d.o.o., Livadarska 18, 10 340 Vrbovec, OIB 40313098111

 

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 2/2022

 

 1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je nabava zaštitarskih usluga, koje uključuju zaštitu zaposlenika, imovine i nadzor ulaska.

 

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 68 000,00 HRK bez PDV-a

 

 1. MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE:

Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23

 

 1. TRAJANJE UGOVORA I ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE: 12 mjeseci

 

 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se izvršiti isplatom na žiro račun odabranog ponuditelja u roku ne dužem od 60 dana od dana zaprimanja računa.

 

 1. SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE:

 

Sadržaj ponude:

 1. Ponudbeni list – ispunjen i potpisan od strane ponuditelja – Prilog I.
 2. Troškovnik – ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja – Prilog II.

 

Način dostave ponude:

 • ponudu je potrebno dostaviti na email adresu Naručitelja – czssvrbovec@net.hr ili putem pošte na adresu Trg Petra Zrinskog 23, 10 340 Vrbovec
 • ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavom ponude svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavom ponuda. Ponuditelj može do isteka roka za dostavom ponude odustati od dostavljene ponude.

 

 1. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE:

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koji iziskuju izvršenje predmeta nabave.

Jedinična cijena bez PDV-a množi se s određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke.

Zbrajanje svih stavki daje ukupnu cijenu ponude.

 

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana isteka roka za dostavom ponude.

 

 1. ROK DOSTAVU PONUDE:

Rok za dostavu ponude je pet radnih dana od slanja Poziva za dostavu ponude na mail czssvrbovec@net.hr, odnosno najkasnije do 16. prosinca 2022. godine do 15:00 sati.

 

Ponudbeni list

Troškovnik