Poziv za dostavu ponude u postupku Nabave usluge stručnog i projektantskog nadzora s uključenom uslugom geomehaničara u sklopu projekta VrbSkrb (KK.08.1.3.03.0010)

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Za predmet nabave

NABAVA USLUGE STRUČNOG I PROJEKTANTSKOG NADZORA S UKLJUČENOM USLUGOM GEOMEHANIČARA U SKLOPU PROJEKTA VrbSkrb (KK.08.1.3.03.0010)

 

 1. NARUČITELJ:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

Trg Petra Zrinskog 23

Vrbovec

Broj telefona: 01 2791 807

Broj telefaksa: 01 2791 259

Email: czssvrbovec@net.hr

OIB: 68238626105

 

 1. KONTAKT OSOBA:

Irena Martak, ravnateljica

Broj telefona: 01 2791 886

Broj telefaksa: 01 2791 259

 

 1. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a vezano uz odredbe članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i sprječavanja sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju), i to:

 1. LumeNNice d.o.o., Klenovnička 36, 10 000 Zagreb, OIB 23868928071
 2. Aquaventus d.o.o., Livadarska 18, 10 340 Vrbovec, OIB 40313098111

 

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 3/2021

 

 1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je nabava usluge stručnog nadzora s uključenom uslugom geomehaničara tijekom izvođenja radova gradnje Centra za socijalnu skrb u sklopu projekta VrbSkrb (KK.08.1.3.03.0010) iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture centra za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1. Navedeni projekt za cilj ima omogućiti daljnje povećanje broja korisnika izvaninstitucijskih oblika skrbi te pomoć u ostvarenju prava i zadovoljavanju njihovih potreba.

 

Predmet nabava podijeljen je na dvije grupe:

Grupa I – Nabava usluge stručnog nadzora s uključenom uslugom geomehaničara

Grupa II – Nabava usluge projektantskog nadzora.

 

Građevinski radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove; strojarske instalacije vodovoda i kanalizacije; strojarske instalacije plina, toplovodnog grijanja, ventilacije i klimatizacije, elektroinstalacijske radove, sustav za dojavu požara, radove na uređenju parkirališta i prilaza na javnu cestu te ugradnje dizala.

 

Sve navedeno u ovom Pozivu odnosi se na Grupu I – Nabava usluge stručnog nadzora i geomehaničara.

 

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 124.000,00 HRK bez PDV-a

Grupa I – Nabava usluge stručnog nadzora s uključenom uslugom geomehaničara: 109.000,00 HRK bez PDV-a

Grupa II – Nabava usluge projektantskog nadzora: 15.000,00 HRK bez PDV-a

 

 1. KOLIČINA PREDMETA NABAVE:

Opseg, vrsta i količina predmeta nabave specificirani su u Projektnom zadatku koji čini prilog ovog Poziva (Prilog 1).

 

 1. MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE:

Vrbovec, Zagrebačka ulica, zk. ul. 5567, k.č. 1255/1, k.o. Vrbovec 1.

 

 1. TRAJANJE UGOVORA I ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE:

Aktivnosti vezane za vršenje stručnog nadzora s uključenom uslugom geomehaničara odvijat će se za vrijeme izvođenja radova, odnosno do trenutka kada radovi u potpunosti ne završe, temeljem operativnog plana građenja dostavljenog od Izvođača radova, uključujući i aktivnosti vezane uz primopredaju. Uspješno obavljenom primopredajom smatra se obavljen tehnički pregled i otklonjeni eventualni nedostaci uočeni tijekom tehničkog pregleda, otklonjen preostali materijal, oprema, sredstva za rad i privremeni objekti, kao i uređena lokacija za privremeno odlaganje otpada te dostavljeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

 

Ugovor o pružanju predmetnih usluga je na snazi za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova nad kojima se vrši nadzor, odnosno u skladu s ugovorenim rokom izvođenja radova (9 mjeseci od uvođenja Izvođača u posao). Početak obavljanja predmetnih usluga je po uvođenju u posao Izvođača radova odnosno u roku ne dužem od 10 (deset) dana od obostranog potpisivanja ugovora.

 

 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se izvršiti isplatom na žiro račun odabranog ponuditelja u roku ne dužem od 60 dana od dana zaprimanja ovjerene privremene situacije/računa.

 

Sukladno članku 12. stavak 2. Zakona o financijskim poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15), Naručitelj određuje plaćanje u roku ne dužem od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja i ovjere računa.

 

Obrazloženje plaćanja u roku ne dužem od 60 (šezdeset) dana:

 

Člankom 15. Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. određeno je da prihvatljivi troškovi mogu biti plaćeni nakon što ih je Naručitelj isplatio (metoda nadoknade) ili prije no što će biti isplaćeni od strane Naručitelja (metoda plaćanja). Budući da Naručitelj ima pravo izabrati način potraživanja troškova, postoji mogućnost kombiniranja navedenih metoda tijekom trajanja Projekta. S obzirom na navedeno određuje se plaćanje računa u roku ne dužem od 60 (šezdeset) dana.

 

Naručitelj će izvršene poslove platiti po ispostavljenim privremenim situacijama/računima koji moraju u postotku odgovarati postotku izvedenih radova. Odabrani ponuditelj će privremene situacije/račune ispostavljati jednom mjesečno zadnji dan u mjesecu.

 

Isključeno je plaćanje predujma, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 

 1. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU (primjenjuje se samo na Grupu I):

11.1. Dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti  

 • Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države poslovnog nastana kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Izvadak ne smije biti stariji od 30 dana računajući do dana isteka roka za dostavom ponuda.

 

11.2. Dokazivanje ispunjenja obaveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga dostavlja se za potrebe dokazivanja ispunjenja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana isteka roka za dostavom ponuda.

 

11.3. Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti

 • Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže sljedećim stručnjacima: ovlašteni inženjer građevine, ovlašteni inženjer elektrotehnike, ovlašteni inženjer strojarstva, ovlašteni inženjer arhitekture i ovlašteni geomehaničar.
 • Preslika ovlaštenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva za nadzornog inženjera za građevinske radove kako bi se sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne Novine 78/15, 118/18, 110/19) imao pravo izvršavati predmetni ugovor ili jednakovrijedan dokument.
 • Preslika ovlaštenja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za nadzornog inženjera za elektrotehničke radove kako bi sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne Novine 78/15, 118/18, 110/19) imao pravo izvršavati predmetni ugovor ili jednakovrijedan dokument.
 • Preslika ovlaštenja Hrvatske komore inženjera strojarstva za nadzornog inženjera za strojarske radove kako bi sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne Novine 78/15, 118/18, 110/19) imao pravo izvršavati predmetni ugovor ili jednakovrijedan dokument.
 • Preslika ovlaštenja Hrvatske komore inženjera arhitekture za nadzornog inženjera za arhitektonske radove kako bi sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne Novine 78/15, 118/18, 110/19) imao pravo izvršavati predmetni ugovor ili jednakovrijedan dokument.
 • Za usluge geomehaničara Potvrda o upisu u imenik ovlaštenih inženjera odgovarajuće struke

 

Dokaze stručne sposobnosti definirane točkom 11.3. dostavlja samo odabrani ponuditelj na poziv Naručitelja u primjerenom roku ne duljem od 7 (sedam) kalendarskih dana, a prije potpisivanja ugovora. Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi tražene dokumente, smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će u tom slučaju Naručitelj odabrati sljedeću najnižu ponudu.

 

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 

Naručitelj može od odabranog ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su bili traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

 

 1. SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE:

 

Sadržaj ponude:

 1. Ponudbeni list – Grupa I (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) – Prilog II.
 2. Traženi dokazi sposobnosti

2.1. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga

2.2. Izvadak iz sudskog, obrtnog strukovnog ili drugog odgovarajućih registra

 1. Troškovnik – Grupa I (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja – Prilog III.

 

Način dostave ponude:

 • ponudu je potrebno dostaviti na email adresu Naručitelja – czssvrbovec@net.hr
 • ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavom ponude svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavom ponuda. Ponuditelj može do isteka roka za dostavom ponude odustati od dostavljene ponude.

 

 1. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE:

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koji iziskuju izvršenje predmeta nabave.

Ponuditelj je dužan ponuditi jediničnu cijenu bez PDV-a za svaku stavku troškovnika.

Jedinična cijena bez PDV-a množi se s određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke.

Zbrajanje svih stavki daje ukupnu cijenu ponude.

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

 

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana isteka roka za dostavom ponude.

 

 1. ROK DOSTAVU PONUDE:

Roka za dostavu ponude je pet radnih dana od slanja Poziva za dostavu ponude na mail czssvrbovec@net.hr, odnosno najkasnije do 14. svibnja 2021. godine do 16:00 sati.

 

 

 

 

01_03-2021_Poziv za dostavu ponude02_

Projektni zadatak_Prilog I_Grupa I

03_Ponudbeni list_Prilog II_Grupa I

04_Troškovnik_Prilog III_Grupa I

Predstavljanje projekta “ZAŽELI” GDCK Vrbovec

Gradsko društvo Crvenog križa grada Vrbovca je 23. studenog 2018. u Hotelu “Bunčić” u Vrbovcu održalo predstavljanje projekta „Zaželi“-Program zapošljavanja žena na području Grada Vrbovca i okolnih općina Dubrava, Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka.

Vrijednost projekta je 6.534. 137, 64 kune, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

zazeli vrbovec

Projektom će se zaposliti 33 teže zapošljive žene, koje će pružati pomoć u kući za 180 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba, te završiti osposobljavanje za njegovateljice i prerađivačice začinskog i aromatičnog bilja.  Za potrebe projekta osigurane su higijenske potrepštine za kućanstva u kojima pružaju pomoć, a opremljene su biciklima, kosilicama, trimerima.

Obavezni partneri u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Vrbovec u ime kojeg je na predstavljanju govorila ravnateljica Centra Irena Martak. Božica Jagoić Tukša pročelnica službe za opće poslove Grada Vrbovca istaknula je pomoć grada Vrbovca, a Sanja Prijatelj ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta govorila je o edukaciji žena za njegovateljice te prerađivačice začinskog i aromatičnog bilja.

U prezentaciji projekta sudjelovali i korisnici usluga: Zdenko Perković iz Brezina, Mirjana Bobanac iz Kostanja, Snježana Borak iz Vukšinca te Željka Nevistić jedna među ženama koje provode program.

 

 

zazeli vrbovec1

 

 

zazeli vrbovec2

 

 

 

Objava iz medija