Poziv za dostavu ponuda za nabavu vozila u projektu “VrbSkrb”

 

                    

 

 

KLASA:406-01/22-01/2

URBROJ:2192-10-01/01-22-6

Vrbovec, 30. rujna 2022.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Za predmet nabave

NABAVA VOZILA U PROJEKTU VrbSkrb (KK.08.1.3.03.0010)

 

 1. NARUČITELJ:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

Trg Petra Zrinskog 23

10340 Vrbovec

Broj telefona: 01 2791 807

Broj telefaksa: 01 2791 259

Email: czssvrbovec@net.hr

OIB: 68238626105

 

 1. KONTAKT OSOBA:

Irena Martak, ravnateljica

Broj telefona: 01 2791 886

Broj telefaksa: 01 2791 259

 

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

5/2022

 

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 184.000,00 HRK bez PDV-a.

 

 1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave su dva vozila, sukladno tehničkim specifikacijama (Prilog 3.) i ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovom Pozivu.

 

Opis i oznaka predmeta nabave prema Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) (sukladno Uredbi o jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV), Uredba Komisije (EZ) broj 213/2008):

34110000-1 – Osobni automobili

34100000-8 – Motorna vozila

 

Naručitelj nije podijelio predmet nabave u grupe jer predmet nabave za Naručitelja predstavlja jednu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i drugu objektivno odredivu cjelinu.

 

 1. KOLIČINA PREDMETA NABAVE:

Količina predmeta nabave specificirana je u Troškovniku (Prilog 2.) koji čini sastavni dio ovog Poziva. Naručitelj je u predmetnom postupku javne nabave odredio točnu količinu predmeta nabave.

 

 1. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK:

Vrsta, kvaliteta, opseg kao i zahtjevi predmeta nabave utvrđeni su Tehničkim specifikacijama (Prilog 3.), koje su dostupne na isti način kao i ovaj Poziv.

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac »Upisati nuđeno (DA/NE)« definirajući nudi li traženo u stupcu „Tražene specifikacije“. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

Troškovnik  (Prilog 2.) predstavlja sastavni dio ovog Poziva. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dodavati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika.

Ponuditelj je dužan ispuniti Troškovnik na način da ispuni svaku stavku (upiše jediničnu cijenu), te izračuna ukupnu cijenu stavke (umnožak količine i jedinične cijene) kao i ukupnu cijenu ponude (zbroj ukupnih cijena svih stavki). Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. Sve stavke Troškovnika trebaju biti ispunjene.

 

 1. MJESTO ISPORUKE PREDMETA NABAVE:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec

Isporuka robe je na paritetu DDP – isporučeno ocarinjeno uz naznaku mjesta, prodavatelj snosi sve troškove transporta i sav rizik do dostave i carinjenja robe, prema važećim INCOTERMS paritetima koji su službena pravila Međunarodne trgovinske Komore.

 

 1. TRAJANJE UGOVORA I ROK ISPORUKE PREDMETA NABAVE:

Rok isporuke predmeta nabave je 180 dana od dana zadnjeg potpisa ugovora o nabavi.

 

U slučaju prekoračenja roka za isporuku zbog krivnje odabranog ponuditelja, Naručitelj će naplatiti kaznu u iznosu od 2‰ (promila) dnevno od ukupne ugovorene cijene, s time da ugovorna kazna ne može prijeći 10% (deset posto) ukupne ugovorene cijene.

 

 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se izvršiti isplatom na žiro račun odabranog ponuditelja u roku ne dužem od 60 dana od dana zaprimanja ispravnog e-računa kojeg će odabrani ponuditelj ispostaviti Naručitelju.

Odabrani ponuditelj se obvezuje uz račun dostaviti i potpisanu/ovjerenu dostavnicu/otpremnicu.

Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje sredstva osiguranja plaćanja.

Ukoliko ugovaratelj određeni dio predmeta nabave ustupi svom podugovaratelju, uz svoj račun obvezno prilaže valjani e-račun izdan u suglasnosti sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o elektroničkom potpisu kao i ostalim relevantnim propisima podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Priloženi račun Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 94/2018) Naručitelj je obavezan od dana 01. prosinca 2018. godine zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi, a izdavatelji elektroničkih računa su obvezni od 01.srpnja 2019. godine izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

Europska norma je norma koju je izdao Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. EN 16931-1:2017, Elektronički račun – 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun – 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1, prema CEN-ovu sustavu razvrstavanja, koju je, sukladno Direktivi 2014/55/EU, ispitala Europska komisija te je nakon ispitivanja objavila upućivanje na tu normu (Provedbena odluka Komisije 2017/1870).

Naručitelji su obvezni zaprimati elektroničke račune i prateće isprave, obrađivati ih, izvršiti elektroničko plaćanje te ih arhivirati na isti način – elektronički.

 

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana isteka roka za dostavom ponude.

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponuda je najniža cijena.

 

 1. SADRŽAJ I NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude (prema redoslijedu):

 1. Prilog 1. Ponudbeni list (ispunjen, potpisan i dostavljen od strane Ponuditelja)
 2. Prilog 2. Troškovnik (ispunjen i dostavljen u Excel formatu od strane Ponuditelja)
 3. Prilog 3. Tehničke specifikacije (ispunjen i dostavljen u Excel formatu od strane Ponuditelja)

Gospodarski subjekt obavezan je dokazati da svaka ponuđena marka i tip vozila udovoljava svim traženim tehničkim karakteristikama iz obrasca Tehničke specifikacije (Prilog 3.) ovog Poziva. Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru, od ponuditelja koji je dostavio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi kompletan opis vozila koji podrazumijeva da su iz opisa vidljive tražene tehničke karakteristike iz obrasca Tehničke specifikacije (Prilog 3.) i tehničku dokumentaciju proizvođača posebno tražene opreme. U slučaju da iz tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost, ponuditelj će biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu ponuditelja ili proizvođača ili ovlaštenog predstavnika odnosno zastupnika odnosno distributera proizvođača opreme, kojom potvrđuje da ponuđeni proizvod odgovara traženim minimalnim tehničkim specifikacijama, odnosno ponuđenim tehničkim specifikacijama, uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti.

Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

Ponudu je potrebno dostaviti putem elektroničke pošte na adresu czssvrbovec@net.hr najkasnije do 07. listopada 2022. godine do 12:00 sati.

Ponuditelj sam snosi troškove izrade i slanja ponude te rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude. Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva iz ovog Poziva. Propisani tekst ovog Poziva ne smije se mijenjati i nadopunjavati. Nepotpuna ponuda neće se uzeti u razmatranje kao ni ponuda koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovog Poziva.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda se vraća ponuditelju.

 

 1. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE:

Gospodarski subjekt je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika (Prilog 2.), te mora dostaviti ponudu s cijenom u apsolutnom iznosu bez PDV-a koja sadrži sve troškove i eventualni popust, posebno PDV i poseban porez na motorna vozila te ukupnu cijenu s PDV-om.

Cijena mora biti iskazana u apsolutnom iznosu u hrvatskim kunama.

Gospodarski subjekti su obvezni u cijelosti ispuniti troškovnik s jediničnim i ukupnim cijenama, odnosno, sve stavke moraju biti popunjene.

Cijena ponude je promjenjiva.

Cijena se može promijeniti na više ili niže, ali samo i isključivo u dijelu koji se odnosi na iznose naknada, osobito poseban porez na motorna vozila, čija je visina određena zakonom odnosno drugim posebnim propisom, ukoliko do izmjene zakona odnosno relevantnog propisa dođe u vremenu od otvaranja ponude do isporuke vozila. U razdoblju do isporuke vozila ponuditelj može povisiti cijenu, odnosno sniziti istu razmjerno povišenju odnosno sniženju vrijednosti navedenog posebnog poreza na motorna vozila. Promjena ponuđene cijene na prijedlog odabranog ponuditelja izvršit će se na način da će odabrani ponuditelj dostaviti Naručitelju izračun posebnog poreza na motorna vozila prema zakonima koji vrijede u trenutku podnošenja ponude i izračun davanja obračunatih prema zakonima koji vrijede u trenutku sklapanja ugovora. U slučaju pogrešaka u izračunu, Naručitelj će odabranog ponuditelja tražiti ispravak računske pogreške. Promjena ponuđene cijene na prijedlog Naručitelja izvršit će se na način da će, obzirom na podatke kojim raspolaže o vozilu isporuci, uvozu ili slično, od nadležnih institucija (Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ministarstvo financija – Carinska uprava i sl.) zatražiti podatke o iznosima prema zakonima koji vrijede u trenutku podnošenja ponude i obračunatim prema zakonima koji vrijede u trenutku sklapanja ugovora. Ukoliko Naručitelj utvrdi razliku u vrijednosti, izračun će dostaviti odabranom ponuditelju koji može odbiti izmjenu cijene uz prilaganje dokumentacije kojim pobija navedeno i dokazuje suprotno. Ukoliko se odabrani ponuditelj složi s dostavljenim izračunom ili se ne izjasni u roku od pet (5) dana smatrat će se da se slaže s izmjenom cijene na niže za razliku iskazanu u predmetnom izračunu.

Ako gospodarski subjekt nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu (Prilog 1.), na mjestu predviđenom za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost navodi „Nije primjenjivo“.

Cijena ponude piše se brojevima. Cijena ponude se izražava za cjelokupni predmet nabave.

Gospodarski subjekt je dužan ponuditi sve stavke Troškovnika (Prilog 2.), bez iznimke.

 

 1. JEZIK I PISMO PONUDE:

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Naručitelj u ovoj Dokumentaciji o nabavi, kao i gospodarski subjekti u ponudi mogu koristiti pojedine izraze na stranom jeziku koji se smatraju internacionalizmima i/ili za koje nema adekvatnog prijevoda i usvojeni su i razumljivi u hrvatskom jeziku.

 

 1. DATUM, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda će se održati 07. listopada 2022. godine u 12:00 sati u prostorijama Naručitelja.

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

 

 1. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Odluku o odabiru ili poništenju Naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način putem elektroničke pošte.

S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi osobnog automobila.

 

 1. PRILOZI

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Tehničke specifikacije

 

                                                                                                      

                                                                                                                                       Europska unija

                                                                                                                                     Zajedno do fondova

 

Sadržaj ove dokumentacije isključiva je odgovornost Naručitelja.

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

Predstavljanje projekta “ZAŽELI” GDCK Vrbovec

Gradsko društvo Crvenog križa grada Vrbovca je 23. studenog 2018. u Hotelu “Bunčić” u Vrbovcu održalo predstavljanje projekta „Zaželi“-Program zapošljavanja žena na području Grada Vrbovca i okolnih općina Dubrava, Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka.

Vrijednost projekta je 6.534. 137, 64 kune, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

zazeli vrbovec

Projektom će se zaposliti 33 teže zapošljive žene, koje će pružati pomoć u kući za 180 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba, te završiti osposobljavanje za njegovateljice i prerađivačice začinskog i aromatičnog bilja.  Za potrebe projekta osigurane su higijenske potrepštine za kućanstva u kojima pružaju pomoć, a opremljene su biciklima, kosilicama, trimerima.

Obavezni partneri u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Vrbovec u ime kojeg je na predstavljanju govorila ravnateljica Centra Irena Martak. Božica Jagoić Tukša pročelnica službe za opće poslove Grada Vrbovca istaknula je pomoć grada Vrbovca, a Sanja Prijatelj ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta govorila je o edukaciji žena za njegovateljice te prerađivačice začinskog i aromatičnog bilja.

U prezentaciji projekta sudjelovali i korisnici usluga: Zdenko Perković iz Brezina, Mirjana Bobanac iz Kostanja, Snježana Borak iz Vukšinca te Željka Nevistić jedna među ženama koje provode program.

 

 

zazeli vrbovec1

 

 

zazeli vrbovec2

 

 

 

Objava iz medija