Česta pitanja

 

Tko može tražiti jednokratnu novčanu pomoć?

Jednokratna pomoć  kao  pravo na pomoć u novcu ili naravi može se priznati  samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja djeteta ili  školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode i sl. Iznimno se može priznati i zbog  nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, neophodne odjeće i obuće ako se to ne može korisnicima osigurati na drugi način.

Dakle, radi se o  nekim kriznim životnim situacijama   u kojima se mogu zateći i osobe  koje imaju   prihode i nisu korisnici pomoći za uzdržavanje , ako  su njihovi  prihodi niski i nedostatni  da zadovolje neku osnovnu životnu potrebu.

Obzirom na specifičnosti svake konkretne  osobe  i  njenih životnih okolnosti  u slučaju potrebe  najbolje je obratiti se socijalnom radniku Centra koji će  brzom i jednostavnom procjenom  utvrditi da li  postoje uvjeti za ostvarivanje ovog prava.

Pomoć se ostvaruje u centru za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika.

U postupku je  potrebno  utvrditi da korisnik nije u mogućnosti podmiriti ove potrebe vlastitim sredstvima ili na drugi način, te   pribaviti dokaze o visini  sredstava  koja su potrebna za tu namjenu.

Jednokratna pomoć može se odobriti do iznosa  koji je  vezan uz potrebu, a ukupni iznos priznatih jednokratnih pomoći  može godišnje iznositi  najviše pet osonovica za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ( 2.500,00 kn )

 

Kako i kome se može podnijeti pritužba /prigovor na rad centra?

Svaki korisnik centra za socijalnu skrb ima pravo izraziti svoje dojmove o radu Centra bez straha da će radi toga biti  povrijeđena njegova prava ili da će on i članovi njegove obitelji biti dovedeni u nepovoljan položaj tijekom ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi.

Korisnik može podnijeti pritužbu/prigovor  na stručni rad, trajanje postupka, način provođenja postupka, opseg priznatog prava , dostupnost usluga , primjenu pozitivnih propisa i druge okolnosti i radnje u postupku koji se vodi po njegovom zahtjevu ili po službenoj dužnosti.

Pritužba se može podnijeti usmeno na zapisnik ili pismenim putem ravnatelju Centra.

U slučaju kada je pritužba podnesena usmeno na zapisnik svaki radnik  je o tome dužan bez odgode  izvjestiti ravnatelja Centra.

Ravnatelj je  dužan izvršiti  uvid u dokumentaciju korisnika i po potrebi pozvati korisnika na razgovor, te pribaviti dodatne  informacije o razlozima pritužbe.

Ravnatelj je  obvezan pismenim putem  izvjestiti korisnika u roku od petnaest dana o poduzetim mjerama.

U slučaju da korisnik  nije zadovoljan poduzetim mjerama    može   podnijeti pritužbu na rad Centra  Ministarstvu socijalne politike i mladih  , 10000 Zagreb , Savska 66 .     ministarstvo@mspm.hr

 

KOME SE MOGU JAVITI OSOBE IZLOŽENE NASILJU U OBITELJI ?

U slučaju nasilja u obitelji  važno je  zatražiti pomoć . Skrivanje  i umanjivanje problema  neće zaustaviti zlostavljača od ponavljanja nasilja.  Nasilje uvijek možete prijaviti policiji  ili nadležnom centru za socijalnu skrb, a možete se obratiti i drugim stručnjacima   kao što su zdravstveni radnici, nastavnici , odgojitelji ili drugi pomagači.

U slučaju kada je ugrožena sigurnost  žrtave  policija i centar za socijalnu skrb  poduzimaju  žurne mjere zaštite . Žrtvama  se osiguravaju različiti oblici pomoći.  Jedan od načina pomoći je i  siguran smještaj žrtava nasilja u odgovarajuću ustanovu.

 

KAKO MOGU POMOĆI DJETETU O KOJEM RODITELJI NE BRINU?

Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o ugrožavanju prava djece. Ako roditelji zanemaruju svoje roditeljske obaveze  potrebno je  o tome informirati  bilo koju službu koja je zadužena za skrb o djetetu. To mogu biti zdravstveni  ili  prosvjetni radnici,  policija ,  predstavnici humanitarnih udruga, vjerske zajednice, lokalne samouprave  i sl.

U slučaju saznanja da roditelji ne brinu ili zanemaruju brigu o  osnovnim životnim potrebama djece , o njihovom stanovanju, prehrani, zdravlju,  higijeni, školovanju ili o sigurnosti djece  i njihovim razvojnim  potrebama , centar za socijalnu skrb  dužan je bez odgode  procjeniti potrebe djeteta  i njegove  obitelji  i osigurati  im  odgovarajuću  pomoć  .

Oblici pomoći ovise o  potrebama djeteta i njegovoj  sigurnosti ,  ali i o roditeljskim  kapacitetima da  brinu o djetetu i da ga odgajaju.

 

KAKO SE MOGU UKLJUČITI I VOLONTERSKIM RADOM POMOĆI DRUGIM OSOBAMA U POTREBI?

Svaka osoba može svojim djelovanjem u zajednici doprinjeti poboljšanju  ukupne kvalitete života  i  razvoju zajednici.  Osobito je vrijedno kada  svojim  volonterskim djelovanjem potičemo djecu i mlade osobe  na  suradnju i povezivanje s našim sugrađanima  u potrebi.

Mogućnosti ovakvog djelovanja su višestruke.Sve ovisi o vlastitoj inicijativi,  otvorenosti za suradnju i spremnosti da dio svoga vremena  posvetite  djelovanju za opće dobro.

To možete  učiniti na način da se uključite  u rad  humanitarnih ili drugih udruga u  svojoj životnoj sredini .

Možete  se obratiti Volonterskom centru Grada Zagreba www.vcz.hr  gdje ćete dobiti  potrebne informacije o volonterstvu  i  osnažili se za te aktivnosti.

Možete se jednostavno obratiti vašem centru za socijalnu skrb  i kroz  razgovor sa socijalnim radnikom procjeniti  mogućnosti volontiranja  u vašoj  lokalnoj zajednici.

NOVOSTI

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icev Centra za socijalnu skrb

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Vrbovec, temeljem svoje Odluke od 27.3.2017. godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icev Centra za socijalnu skrb Vrbovec

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za radno mjesto sodijalni radnik/ica

 

17. veljače 2017.

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zasnivanje  radnog  odnosa na neodređeno radno vrijeme za mjesto socijalni radnik/ica /1 izvršitelj.

Preuzmi dokument

Stručni sastanak – Suradnja centara za socijalnu skrb u području udomiteljstva

14. svibanj 2013.

Poziv na  stručni sastanak na temu “Suradnja centara za socijalnu skrb u području udomiteljstva” koji će se održati dana 15. 05.2013. godine od 11.00 do 14.00  sati.
 
Više saznajte ovdje